Rol van de ouders

Nederlands spreken, ook thuis

Van de ouders van onze leerlingen verwachten we dat zij een actieve rol hebben in het
zoveel mogelijk spreken van en (voor)lezen in de Nederlandse taal met de leerling.
Op het moment dat de leerling huiswerk mee krijgt, verwachten wij van de ouders dat zij de leerling stimuleren en helpen bij het maken van deze thuisopdrachten.

Voorlezen en lezen

Meer lezen vergroot de woordenschat enorm. Een kind dat regelmatig leest, heeft een vier keer grotere woordenschat dan een kind dat niet leest. Omdat veel kinderen in het
buitenland in een meertalige omgeving opgroeien, is lezen van extra belang.

In groep 1 en 2 wordt voornamelijk de mondelinge taalvaardigheid gestimuleerd. Kinderen worden uitgedaagd om tot spreken te komen via een gesprekje, een liedje of een rijmpje, of naar aanleiding van een verhaal met een aanwijsplaat. Iedere week is er een ander thema en vergroten de kinderen hun Nederlandse woordenschat. Kinderen gaan tevens aan de slag met letters en cijfers, we noemen dit ook wel de periode van beginnende geletterdheid. Ze oriënteren zich op de geschreven taal. Ze krijgen zicht op het verband tussen gesproken en geschreven taal. Zo leert een kind dat er woorden in boeken staan en dat deze een verhaal vertellen.

In groep 3 beginnen kinderen met lezen en schrijven. Vaak kunnen de kinderen in deze niveaugroep bij NTC Firenze al lezen en schrijven in het Italiaans. De focus ligt hier daarom vooral op Nederlandse woordenschat, spelling (o.a. klinker- en medeklinkercombinaties) en leesvaardigheid.

Vanaf groep 4 wordt aan alle taalgebieden aandacht besteed: spreekvaardigheid en woordenschat, luistervaardigheid en begrip, leesvaardigheid en begrip en schrijfvaardigheid en spelling in het Nederlands. Er worden ook cultuurlessen gegeven en er wordt aan nieuwsbegrip
gewerkt.

De NTC Firenze heeft een steeds groter wordende collectie Nederlandse leesboekjes van verschillende (voor)leesniveaus. Kinderen kunnen deze mee naar huis nemen om zelf-
standig of met de ouders te lezen.

Huiswerk

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen wekelijks een (kleine) portie huiswerk mee. Dit is vooral ter herhaling van de in de les besproken thema´s en is bedoeld ter bevordering van leesvaardigheid, ter vergroting van de woordenschat of als oefening voor schrijven (spellen/stellen). Soms kan het huiswerk ook dienen ter voorbereiding op de stof van de komende les.
Onze ervaring is dat kinderen dit als prettig ervaren, mede omdat het niet (te) veel tijd vergt en ze het leuk vinden om aan de docenten te laten zien wat ze gedaan of geleerd hebben. Bovendien is gebleken dat ze er absoluut baat bij hebben om in een andere omgeving dezelfde stof nog eens te herhalen of voor te bereiden: zo blijven voornamelijk woorden en grammaticale regels vaak beter hangen. Voor de ouders betekent het dat ze meer zicht hebben op de vooruitgang van hun kinderen. Voor de leerkrachten is dit een belangrijk onderdeel van de verwerking van de les, aangezien de lestijd op zaterdag kort maar krachtig is.

Meester Jan bekijkt het huiswerk

Meester Jan bekijkt het huiswerk

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn bij ons altijd welkom! Extra leerkrachten en/of groepbegeleiders, bestuurs-
leden, maar zeker ook vrijwilligers voor de buitenschoolse activiteiten zoals de Pannen-
koekendag, het Sinterklaasfeest en Koningsdag kunnen wij altijd gebruiken!
Meld u aan via: [email protected]